آدرس ارسال کننده ناشناس است. Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBrowser/11.0.5.850 U3/0.8.0 Mobile Safari/534.30
هنرستان فنی و حرفه ای امام محمد باقر(ع) - مدرسه هوشمند

موقعیت هنرستان

تابلو اعلانات

✍️ بدین وسیله از هنرجویان خوب هنرستان ، آقایان: حسین خمسه عشری ، پایه دوازدهم رشته معماری و حسین نصر اصفهانی ، پایه یازدهم رشته الکترونیک که بانیانِ خیرِ ناهار این جلسه بودند ، تشکر و قدردانی می نمائیم.

 

حضور هنرجویان پایه دوازدهم در دبیـرستان امام محمد باقر"علیه السلام" جهت برگزاری مرحله دوم از بخش اولِ آموزش عملیِ درس آمادگی دفاعی .

 

 

گزارش ترافیک